INFORMATIONS BELGIQUE

2012 VERKIEZINGEN - Vragen van Senioren

Aan de Heren 

Bruno TOBBACK,  Alexander DE CROO, Wouter BEKE, Wouter van BESIEN, Bart deWEVER    

                                                                           
                                                                                                           September 2012

 

Mevrouw en Mijnheer de Partij Voorzitters,

Betreft : Gemeenteraadsverkiezingen, Oktober 2012
Wat is uw boodschap aan de 45+ Senioren die aktief willen blijven ?

SeniorFlex vzw werd in 2003 opgericht, met als doel de strijd aan te gaan tegen de discriminatie op grond van de leeftijd, en de rechten te verdedigen van de 45-plussers die een winstgevende activiteit willen verderzetten. Via onze website (www.seniorflex.org ) delen de senioren-internetgebruikers ons hun opinie en zorgen mee, en vragen zij vaak onze hulp en raad om opnieuw aan werk te geraken.

Deze 45+ Senioren die een derde van de bevolking vertegenwoordigen, zijn thans het slachtoffer van de leeftijdsdiscriminatie en de onlogische gevolgen van een ouderwetse wetgeving.
De reglementering is gebaseerd op de leeftijden, waardoor het verboden wordt een activiteit samen met het statuut van het pensioen te cumuleren. De Senioren wensen een lukratieve activiteit te kunnen verderzetten, op een flexiebele manier en volgens hun individuele keuze. De levensduurte is hoog, huren is een zware last, de belastingen gaan omhoog, de pensioenen zijn nauwelijks voldoende, vaak te klein, en de bevolking wordt steeds ouder, dit terwijl de familiale lasten de senioren verplichten om bijkomende inkomsten te vinden.

Daarom richt SeniorFlex zich tot de politieke partijen en tot de kandidaten voor de verkiezingen, om hun visie te horen en om hun engagement te kennen want dit is een fundamenteel maatschappelijk debat.

Hierbij de belangrijkste punten waarvoor we U vragen ons uw standpunt mede te delen, zodat wij de politieke intenties van de partijen of van de kandidaten aan de Senioren kunnen bekendmaken:

1-Hoe gaat U de bedrijven bij het beheer van de beroepsbekwaamheden, aanmoedigen om de discriminatie op basis van leeftijd tegen te gaan ? en om de goede praktijk ervan in het daglicht te stellen ?

2-Wat gaat U doen om nieuwe impulsen te crëeren voor « Werk aan de senioren » ? Is uw partij of zijn uw kandidaten bereid om campagne te voeren rond het thema « Senioren zijn een vaste waarde en geen vaste last » ?

3-Op welke manier gaan uw kandidaten de opvang en de concrete begeleiding organiseren van senioren die aktief of bedrijving willen blijven ? Welke acties op het terrein stelt U voor om vraag en aanbod van deze competenties bijeen te brengen ?

4-Denkt U niet dat de beperkingen op de activiteiten van de senioren moeten afgeschaft worden? Zoals bijvoorbeeld de discriminatie op het vlak van de plafonneringen, de sancties, de verbodsbepalingen ?

 5-Hoe denkt U de overdracht van kennis en bekwaamheden d.m.v. een interactieve Bekwaamheid en Ervaring Certificatie te kunnen vergemakkelijken zodat het bereikbaar is voor alle beroepen ? Dit zal hen toelaten interim opdrachten te doen die een bepaalde vakbekwaamheid vereisen zodat deze skills en bekwaamheden niet verloren zullen gaan ?

6-Hoe denkt U de oprichting of de overnames aan te moedigen van KMO's, door senioren die professioneel actief willen blijven ?

7-Wat is uw mening over de vrije keuze van een Senior om het beginuur en het einduur van zijn werkactiviteit te bepalen? En, tenslotte, wat denkt U ervan om alle werkprestaties te valoriseren (ook de werkactiviteit nà 65j) ? En deze te laten gelden voor de berekening van het pensioen ?

De Senioren die een derde van de actieve bevolking vertegenwoordigen, wachten op deze veranderingen, en zij verwachten uw concrete voorstellen. Deze Senioren wensen uw engagement te kennen vooraleer zij naar de stembus gaan ! Toon uw kaarten en deel ons Uw standpunt mede.

Seniorflex zal alle antwoorden (en de identiteit van de niet-antwoorders) op onze internetsite publiceren : www.seniorflex.org.

Wij staan ter beschikking om Uw kommentaar te ontvangen, met U een gesprek aan te gaan, en dit thema nader te preciseren of hierover van gedachten te wisselen.

Mevrouwen, Mijne Heren Voorzitter van de Partij, wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie, en zenden U inmiddels onze vriendelijke groeten.

Voor SeniorFlex vzw,  Christiane ROBERT, Voorzitster, en L. DECKMYN mede-oprichter.

logosf-image001

A propos

Nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté, luttant en Belgique et en France, depuis 2003, contre la discrimination par l'âge dont font l'objet les seniors et pour la liberté de choix de ceux qui désirent continuer à exercer une activité lucrative après 45 ans, sans subir rejets, préjugés, pénalités ni contraintes administratives.

Suivez-nous