INFORMATIONS BELGIQUE

Election 2012 - Réponses du Vlaams Belang au Questionnaire SeniorFlex

 Geachte,

Ik verwijs naar uw onderstaand bericht en dank u voor de contactname. Gelieve ingesloten de antwoorden van het Vlaams Belang te vinden rond de problematiek van tewerkstelling van senioren. Problematiek die ons nauw aan het hart ligt en dat zeker niet alleen omdat ik intussen zelf senior ben.

Mvg,
Bruno Valkeniers

--

(1)   Inzake discriminatie op basis van leeftijd in bedrijven. Bedrijven snijden op langere termijn in hun eigen vlees, indien ze vakkundige mensen laten uitstromen omwille van ouderdom. Het voortijdig pensioneren van mensen wordt nog al te vaak aangewend om te verjongen, wat in feite vooral 'besparen' betekent op arbeidskost. Maar ook het afstoten uit verantwoordelijke posities van oudere mensen kan wijzen op een gebrekkige appreciatie van de bijdrage van oudere medewerkers aan het bedrijfsleven. Voor het Vlaams Belang is contractvrijheid van werkgevers en werknemers een belangrijke verworvenheid. Daarom zijn wij van mening dat een initiatief zou kunnen komen uit de werkgeversorganisaties om een goede praktijk te ontwerpen waarbij bedrijven in contracten clausuleren dat leeftijd als zodanig nooit een criterium kan zijn om, zolang de wettelijke pensioenleeftijd niet is bereikt, feitelijke beslissingen te treffen in het nadeel van een werknemer zonder diens inspraak. Deze initiatieven moet dus uit het veld zelf komen en niet van bovenaf door de overheid en/of wettelijke initiatieven worden opgelegd.


(2)   Inzake 'Werk voor de senioren'. Wij willen een campagne, zoals u die voorstelt, zeker op bescheiden wijze voeren in de schoot van het seniorenforum van onze partij. Andermaal zijn wij niettemin van oordeel dat er sprake van moet zijn dat een geleidelijke mentaliteitswijziging zich doorzet via initiatieven die onafhankelijk van politiek en regering worden gedragen door middenveldorganisaties.
 

(3)   Inzake maatschappelijke vraag en aanbod van bekwaamheden waarover senioren beschikken. Het Vlaams Belang beschikt al over een uitgebreide seniorenwerking. Wij hebben plannen om deze te intensiveren naar aanleiding van de door u correct beschreven vaststelling dat door de toegenomen gezondheid, maar ook door een economische noodzaak en door een vanzelfsprekende zingevingswens senioren langer actief en zelfstandig willen blijven. 

(4)   Inzake de verbodsbepalingen op het bijverdienen van senioren. Onze partij vertrekt van het model van de veertigjarige loopbaan. Eenmaal die loopbaan is volgemaakt, heeft men recht op een volledig pensioen (behoudens enkele uitzonderingen voor een beperkte lijst van gevaarlijke en buitenmate belastende beroepen). Wij bepleiten minstens de afschaffing van de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid van mannen en vrouwen die na veertig jaar nog actief willen blijven. Meer in het algemeen moeten de beperkingen op bijverdienen sterk worden gedereguleerd.  

(5)   Inzake uw voorstel van een zgn. Certificaat van Bekwaamheid en Ervaring. Wij zien dit volledig naar analogie met het al bestaande certificaat van 'Elders/Eerder Verworven Competenties' (EVC). Het Vlaams Belang is allerminst tegenstander van een door u voorgesteld aanvullend Certificaat voor uittredende werknemers. De accreditatie moet uiteraard gebeuren door de Vlaamse overheid, maar de implementatie in goede praktijken willen wij overlaten aan de werkgeversorganisaties, al dan niet in samenspraak met de representatieve werknemersorganisaties. Wij zijn niet van oordeel dat de overheid een dwingend beleid moet voeren waarbij aan het bezit van een door u voorgesteld certificaat rechten (bv. voorkeursbehandeling voor interimjobs) in hoofde van de certificaathouder worden gekoppeld. 

(6)   Inzake de oprichting of overname van KMO's door senioren. Dit ligt volledig in hun hand! Ondernemerschap vergt vooral durf, inzet en zin voor initiatief! 

(7)   Inzake de vrije keuze van werkuren en de valorisatie van de prestaties. Het Vlaams Belang wil de deelname van senioren aan de arbeidsmarkt helpen bevorderen, maar wij zijn niet te vinden voor een afwijking van de vastgelegde arbeidstijden, tenzij dewelke rechtstreeks tussen werknemers en werkgever worden bepaald, dus hoogstens op het niveau van het individuele bedrijf. Onze partij is van oordeel dat een belangrijke vrijstelling van rsz-bijdragen een belangrijke stimulus kan zijn, maar dat een competitie tussen senioren om het wettelijk vastgelegde pensioen verder op te drijven door aparte pensioenberekeningen voor loopbanen langer dan veertig jaar voor de samenleving geen goede zaak is.

A propos

Nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté, luttant en Belgique et en France, depuis 2003, contre la discrimination par l'âge dont font l'objet les seniors et pour la liberté de choix de ceux qui désirent continuer à exercer une activité lucrative après 45 ans, sans subir rejets, préjugés, pénalités ni contraintes administratives.

Suivez-nous