INFORMATIONS BELGIQUE

2014 - 8 vragen van actieve Senioren aan de politieke partijen - Voor wie zullen ze kiezen in 2014?

Mevrouw en Mijnheer de Partij Voorzitters,

Betreft : Vlaamse, Federale en Europese Verkiezingen, 25 Mei 2014
Wat is uw boodschap aan de 45+ Senioren die aktief willen blijven ?

45+ Senioren vertegenwoordigen  een derde van de bevolking .
Ze zijn thans het slachtoffer van de leeftijdsdiscriminatie en de onlogische gevolgen van een ouderwetse wetgeving. De reglementering is gebaseerd op plafons, waardoor het verboden wordt de inkomen van een activiteit samen met het pensioen te cumuleren.
De Senioren wensen een winstgevende activiteit te kunnen voorzetten, op een flexibele manier en naar hun individuele keuze.
De levensduurte is hoog, huren is een zware last, de belastingen  stijgen, de pensioenen zijn nauwelijks voldoende, vaak te klein. De bevolking wordt steeds ouder, soms met familiale lasten, die de senioren verplichten om bijkomende inkomsten te vinden.

SeniorFlex vzw werd in 2003 opgericht, met als doel de strijd aan te gaan tegen de discriminatie op grond van de leeftijd, en de rechten te verdedigen van de 45-plussers die een winstgevende activiteit willen voorzetten.
Via onze website (www.seniorflex.org ) delen de senioren-internetgebruikers ons hun opinie en zorgen mee, en vragen zij vaak onze hulp en raad om opnieuw aan werk te geraken.

Daarom richt SeniorFlex zich tot de politieke partijen en tot de kandidaten voor de verkiezingen, om hun visie te horen en om hun engagement te kennen, want dit is een fundamenteel maatschappelijk debat.

De Senioren wachten op deze veranderingen, en uw concrete voorstellen, vooraleer zij naar de stembus gaan ! Toon uw kaarten en deel ons Uw standpunt mede.

Seniorflex zal alle antwoorden (en de identiteit van deze die niet antwoorden) op onze internetsite publiceren : www.seniorflex.org.

SeniorFlex stelt zich voor raad en hulp voor alle akties die U of uw kandidaten zouden willen ondernemen: Bv: Senior tewerkstelling debat, Tewerkstelling café, ondernemingen ontmoetingen, Think tank over senior activiteiten, enz.

 Hier volgen de 8 vragen van de actieve senioren:

1-Met welke voorstellingen, hoe gaat U de bedrijven aanmoedigen om het beheer van de beroepsbekwaamheden te verbeteren, om de discriminatie op basis van leeftijd tegen te gaan? En om de goede praktijk ervan in het daglicht te stellen?

2-Wat gaat U doen om nieuwe impulsen te creëren voor het intergenerationele werk? Is uw partij of zijn uw kandidaten bereid om campagne te voeren rond het thema « Senioren zijn een vaste waarde en geen vaste last » ?

3-Op welke manier gaan uw kandidaten de opvang en de concrete begeleiding organiseren van senioren die actief of in bedrijvingen willen blijven? Welke acties op het terrein stelt U voor om vraag en aanbod van deze competenties bijeen te brengen?

4-Denkt U niet dat de beperkingen op de activiteiten van de senioren moeten afgeschaft worden? Zoals bij voorbeeld de discriminatie op het vlak van de plafonneringen, de sancties, de verbodsbepalingen?

5-Hoe denkt U de overdracht van kennis en bekwaamheden d.m.v. een interactieve Bekwaamheid en Ervaring Certificatie te kunnen vergemakkelijken zodat het bereikbaar is voor iedereen “ à la carte”?
6. Dit zou hen toelaten interim opdrachten te doen die een bepaalde vakbekwaamheid vereisen zodat deze skills en bekwaamheden niet verloren zullen gaan? Zou een reserve van vrijwillige senioren voor interim in het onderwijs een oplossing zijn?

7-Hoe denkt U de oprichting of de overname van KMO’s aan te moedigen, door senioren die professioneel actief willen blijven? Seniorflex raadt een samenwerking aan, tussen grote bedrijven en KMO’s van hetzelfde beroep, hoe zoudt U die samenwerking in actie stellen? 

8-Wat is uw mening over de vrije keuze van een Senior om het einde van zijn werkactiviteit te bepalen, en voor een flexibele “softlanding” te mogen kiezen? En, tenslotte, wat denkt U ervan om alle werkprestaties te valoriseren (ook de werkactiviteit nà 65j) ? En deze te laten gelden voor de berekening van het pensioen?

 

Seniorflex zal alle antwoorden (en de identiteit van de niet-antwoorders) op onze internetsite publiceren : www.seniorflex.org.

 Wij staan ter beschikking om Uw opmerkingen te ontvangen, met U een gesprek aan te gaan, en dit thema nader te preciseren of hierover van gedachten te wisselen.

 Mevrouw, Mijne Heren Voorzitter van de Partij, wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie, en zenden U intussen onze vriendelijke groeten.

Voor SeniorFlex vzw, 

Christiane ROBERT, Voorzitster

A propos

Nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté, luttant en Belgique et en France, depuis 2003, contre la discrimination par l'âge dont font l'objet les seniors et pour la liberté de choix de ceux qui désirent continuer à exercer une activité lucrative après 45 ans, sans subir rejets, préjugés, pénalités ni contraintes administratives.

Suivez-nous